Dotsam — Diary of the soul and mind

Dotsam — Diary of the soul and mind

Дневник души и разума

Записи в рубрике Права человека

Права человека —

Разные культуры исторические выработали свое понимание того, что такое человек. Исходя из этих разных ответов на вопрос, что есть человек, формировались разные понимания прав человека.  Это принципиально важное понятие, для каждого человека, для общества, и государства. Ведь каждый, кто знает или начинает изучать свои права и свободы, делает большое одолжение не только себе но и всем его окружающим… В… (читать далее)

Свобода слова и мировоззрения —

Стаття 34. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб — на свій вибір. Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою… (читать далее)

Свобода передвижений и выбора места проживания —

Стаття 33. Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом. Громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в Україну. Автор и источник — Конституционных статей — https://www.president.gov.ua/ —  Конституція України — Розділ II —… (читать далее)

Право на обучение —

Стаття 53. Кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов’язковою. Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання; надання державних стипендій та пільг учням і студентам. Громадяни мають… (читать далее)

Права на защиту достоинства —

Стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності. Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню. Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам. Автор и источник — Конституционных статей — https://www.president.gov.ua/ —  Конституція України — Розділ II —… (читать далее)

Права на жизнь и ее защиту —

Стаття 27. Кожна людина має невід’ємне право на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов’язок держави — захищати життя людини. Кожен має право захищати своє життя і здоров’я, життя і здоров’я інших людей від протиправних посягань. Автор и источник — Конституционных статей — https://www.president.gov.ua/ —  Конституція України — Розділ II — ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ’ЯЗКИ… (читать далее)

Право на безопасную окружающую среду —

Стаття 50. Кожен має право на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення. Така інформація ніким не може бути засекречена. Автор и источник — Конституционных… (читать далее)

Права на частную собственность и авторство —

Стаття 41. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.  Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об’єктами права державної та комунальної власності відповідно до закону. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним. Примусове відчуження… (читать далее)

Права на управление державой —

Стаття 38. Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Громадяни користуються рівним правом доступу до державної служби, а також до служби в органах місцевого самоврядування. Автор и источник — Конституционных статей — https://www.president.gov.ua/ —  Конституція України —… (читать далее)

Права на социальную защиту —

Стаття 46. Громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом. Це право гарантується загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і… (читать далее)